top of page

Obchodní podmínky

fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona

Anežky Augustinové

se sídlem 5. května 310, 381 01 Český Krumlov      

identifikační číslo: 06541119  

pro vizážistickou činnost

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona Anežky Augustinové, se sídlem 5. května 310, 381 01 Český Krumlov, identifikační číslo: 06541119, zapsané v živnostenském rejstříku dne 20. 10. 2017 (dále jen „vizážistka“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, kdy se druhou stranou (dále jen „klient“) rozumí fyzická i právnická osoba, která provádí objednávku služby, jejímž zasláním potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámila s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky prostřednictvím textové, nebo elektronické zprávy.

1.2. Znění obchodních podmínek může vizážistka měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webové stránce www.anezkaaugustinova.com je informativního charakteru a vizážistka není povinna uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obsahuje informace o službách včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost vizážistky uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s dopravou na místo výkonu služby.

2.4.Pro objednání služby vyplní klient elektronický objednávkový formulář zaslaný prostřednictvím elektronické pošty. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. druhu objednávané služby

2.4.2. místa výkonu služby

2.4.3. způsobu úhrady ceny služby (dále společně jen jako „objednávka“)

2.5. Vizážistka je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat klienta o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah mezi vizážistkou a klientem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je vizážistkou zaslána klientovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta.

2.7. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může klient uhradit vizážistce následujícími způsoby:

3.1.1. v hotovosti při přímém styku při uskutečňování objednávky

3.2.2. bezhotovostně převodem na účet vizážistky č. 1020349503/6100, vedený u společnosti Equa bank (dále jen „účet vizážistky“) 

3.2. Společně s kupní cenou je klient povinen zaplatit vizážistce také náklady spojené s dopravou na místo výkonu služby, pokud je toto místo mimo sídlo vizážistky. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dopravou vizážistky.

3.3.  Klient je povinen před uskutečněním plnění objednávky uhradit zálohu za rezervaci termínu objednávky (dále jen „záloha“) ve výši 20 % kupní ceny bez nákladů za dopravu do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky klienta vizážistkou. Při nezaplacení zálohy v určeném termínu není kupní smlouva uzavřená potvrzením objednávky mezi vizážistkou a klientem platná a tímto se ruší. Pokud klient rozváže smluvní vztah po zaplacení zálohy, záloha se nevrací. Pokud vizážistka rozváže smluvnít vztah po zaplacení zálohy, je záloha vrácena klientovi buď v hotovosti, nebo převodem na účet klienta. 

3.4. Záloha je při platbě celé kupní ceny odečtena od kupní ceny.

3.5. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná v den plnění objednávky. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do 2 dnů před uskutečněním výkonu služby a je vratná v případě neuskutečnění plnění objednávky zaviněné stranou vizážistky. Bezhotovostní platba uskutečněná na základě vystavení faktury vizážistkou poplnění objednávky je splatná dle data uvedeného na faktuře zaslané na elektronickou adresu klienta. 

3.6. V případě bezhotovostní platby je klient povinen uhrazovat kupní cenu objednávky společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek klienta uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet vizážistky.

3.7. Pokud klient neuhradí kupní cenu objednávky do data splatnosti, zvyšuje se kupní cena každý započatý den po splatnosti o 0,1 %.

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví vizážistka ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy klientovi příjmový doklad, nebo fakturu. Vizážistka není plátcem daně z přidané hodnoty. Příjmový doklad vystaví vizážistka klientovi po uhrazení kupní ceny a vystaví mu jej bezprostředně po uhrazení kupní ceny. Fakturu vystaví vizážistka klientovi po plnění objednávky a zašle mu ji elektornicky na adresu elektronické pošty klienta.

4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (dále jen „reklamace“)

4.1. Klient má právo na reklamaci služby ve chvíli jejího výkonu, nebo bezprostředně po jejím dokončení před konečným zafixováním fixačním sprejem. (Dále jen „oprávněná reklamace“). Na uskutečnění reklamace po zafixování fixačním sprejem, nejpozději však po odchodu vizážistky, nebo klienta z místa plnění objednávky, zaniká klientovi nárok.

4.2. V případě oprávněné reklamace je vizážistka povinna poskytnout 40% slevu z kupní ceny objednávky snížené o náklady za dopravu. Tímto budou pokryty náklady za čas a spotřebovaný materiál vizážistky.

4.3 Klient je poučen o správném zacházení s výsledkem služby (dále jen „líčení“ nebo „účes“). Za zásahy do líčení a účesu klientem či třetí osobou vizážistka nezodpovídá.

5. DÁRKOVÉ POUKAZY

5.1. Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.

5.2. Dárkový poukaz lze využít pouze na službu, která je na něm uvedena.

5.3. Platnost dárkového poukazu nelze prodloužit.

5.4. Dárkový poukaz je platný ode dne vystavení poukazu včetně, do dne uvedené platnosti poukazu včetně.

5.5. Dárkový poukaz je možné čerpat pouze ve lhůtě jeho platnosti. Po tomto dni pozbývá platnosti a klient ztrácí nárok na jeho využití.

5.6. Klient musí dárkový poukaz předložit ještě před vykonanou službou, aby mohla vizážistka ověřit jeho platnost a hodnotu. Pokud tak klient neučiní, dárkový poukaz nemusí být akceptován.

5.7. Dostaví-li se klient na objednanou službu s dárkovým poukazem po jeho platnosti, vizážistka si vyhrazuje právo klienta odmítnout. Službu může poskytnout v případě, že za ni klient zaplatí cenu dle ceníku na místě v hotovosti.

5.8. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální hodnotu, vizážistka tuto hodnotu odečte od ceny poskytované služby. Případný rozdíl doplatí klient poskytovateli ihned na místě v hotovosti. Případný zůstatek je možné využít při další návštěvě v rámci platnosti poukazu.

5.9. Prokáže-li se klient neplatným dárkovým poukazem až po vykonání služby, je povinen zaplatit za službu částku dle ceníku na místě v hotovosti.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Maximální doba služeb je uvedená v ceníku služeb na www.anezkaaugustinova.com a bez dohody ji nelze prodlužovat ani jakkoliv upravovat.

6.2. Při příchodu klienta po stanoveném čase začátku plnění objednávky na základě komunikace smluvních stran si vizážistka vyhrazuje právo zkrátit dobu služby o čas pozdního příchodu.

6.3. Při pozdním příchodu vizážistky po stanoveném čase začátku plnění objednávky na základě komunikace smluvních stran je doba služby prodloužena o čas pozdního příchodu.

6.4. Při neomluveném pozdním příchodu klienta o více než 30 minut po stanoveném čase začátku plnění objednávky na základě komunikace smluvních stran si vizážistka vyhrazuje právo na zrušení objednávky bez možnosti navrácení zálohy za termín výkonu služby klientovi a uhrazení storno poplatku klientem v plné výši ušlého zisku (kupní cenu v plně výši) nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne vzniku škody, nebo na poplatek 500 Kč za každou započatou hodinu čekání.

6.5. V případě zrušení objednávky, nebo změně termínu méně než 24 hodiny před termínem plnění objednávky služby je klient povinen zaplatit vizážistce ušlý zisk (kupní cenu v plné výši). nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne vzniku škody.

6.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

6.6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Svou informační povinnost vůči klientovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů klienta pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností vizážistky plní vizážistka prostřednictvím zvláštního dokumentu umístěného na webovém rozhraní www.anezkaaugustinova.cz.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8.2.Kontaktní údaje vizážistky: adresa pro doručování 5. května 310, 381 01 Český Krumlov, adresa elektronické pošty a.augustinova.cz, telefon +420 723 828 700.

V Praze dne 1. 6. 2019

bottom of page